دوان صنعت

شرکت تولیدی، فنی، مهندسی

Davan Sanat Co.
Prod . Eng . Tech
شرکت دوان صنعت
شرکتهای صنعتی شیراز
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و کارخانه های سیمان
دوان صنعت شرکت تولیدی، فنی، مهندسی
ساخت سازه های فلزی
پروژه های انجام شده
پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزي مجتمع تجاري و اداري سرمست
نوع سازه: پيچ و مهره اي تناژ: 500 تن
ساخت و نصب پروژه اسکلت فلزي واقفي
ساخت و نصب اسکلت فلزي سعيديان
ساخت و نصب اسکلت فلزي مجتمع دندانپزشکان
ساخت و نصب اسکلت فلزي مجتمع زيتون
نوع سازه : جوشي
ساخت ونصب اسکلت فلزي ايستگاه تقويت فشارگاز جهرم
ساخت و نصب اسکلت فلزي ساختمان مرکزي شهرداري شيراز
نوع سازه پيچ و مهره اي - تناژ 3000 تن